Alpin 73017 manual

Alpin 73017
6.7 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualAlpin 73017

Safety tow rod

For your safeness it is necessary to follow the following points:
•The tow rod is suitable for vehicles with serial towing device which must be fixed at
approximately same level.
•Parts of vehicles where the tow rod should be fixed during towing must be
dimensioned enough, therefore, inquire if the towing lugs are suitable for using the
tow rod either in the servicing book of the vehicle or in a car repair service.
During towing switch the ignition and warning lights on.
•The rod must be directed straight during drive, i.e. facing the longitudinal vehicle
axis. According to the position of towing lugs it is eventually necessary so that the
vehicles do not go straight one after another.
•Between both vehicles there must be such visibility so that it is possible to recognize
reverse and brake lights of the towing car from the towed car.
•Towing cars with defective brake equipment is not allowed.
•The way of drive must always be suited to certain traffic conditions. For safety
reasons the speed should not exceed 50 km/h even when there are good traffic
conditions.
Be adequately careful during starting and braking. The tow rod and towing lugs can
not safely eliminate arose towing and compressive forces during full braking.
Mounting and fixation:
Fix both catch hooks (1) to the towing lugs on each vehicle. Squeeze both units (2) to
the catch hooks (1). Place the vehicle so that it is possible to balance the central element
(3). Block the fixation with safety pin (4). Check if both catch pins are set appropriately.
ATTENTION: Before departure switch the ignition on and check if a red flag hangs
visibly from the middle rod.

Tyč tažná bezpečnostní

Pro Vaši bezpečnost je třeba dodržet následující body:
•Tažná tyč je vhodná pro osobní vozy se sériovými tažnými zařízeními, která musí být
umístěná v přibližně stejné výšce.
Části vozidel, na kterých má být během vlečení vozidla umístěna tažná tyč, musí být
dostatečně dimenzované. Informujte se proto v servisní knížce osobního vozu nebo
v autoservisu, jsou-li tažná oka vhodná pro použití tažné tyče.
Při vlečení zapněte zapalování a výstražná světla.
•Tyč musí být během jízdy nasměrována rovně, tzn. ve směru podélných os vozidla.
Podle umístění tažných ok je tedy případně nutné, aby vozidla nejela rovně za
sebou.
•Mezi oběma vozidly musí být taková viditelnost, aby bylo možné z taženého vozidla
pozorovat zpětná a brzdová světla tažného vozidla.
Vlečení vozidel s defektním brzdovým zařízením je nepřípustné.
Způsob jízdy se musí vždy přizpůsobit daným dopravním podmínkám. Z
bezpečnostních důvodů by neměla rychlost jízdy ani za dobrých dopravních
podmínek překročit 50 km/h.
•Rozjíždění a brždění je nutné provádět s přiměřenou opatrností. Tažná tyč a tažná
oka nejsou schopna při plném brždění bezpečně eliminovat vzniklé tažné a tlakové
síly.
Montáž a upevnění:
Oba úchytné háky (1) upevněte do tažných ok na každém vozidle. Oba prvky (2)
vmáčkněte do úchytných háků (1). Umístěte vozidlo tak, aby bylo možné vyrovnat
centrální prvek (3). Uchycení zajistěte bezpečnostním kolíkem (4). Zkontrolujte, jsou-li
oba úchytné kolíky správně umístěné.
POZOR: Před odjezdem zapněte zapalování a zkontrolujte, visí-li červený praporek
viditelně na prostřední tyči.

Barre de traction de sécurité

LIl faut respecter pour votre sécurité les points suivants :
•La barre de traction convient à des véhicules individuels munis d‘équipements de
traction de série, qui doivent être installés à peu près à la même hauteur.
•Les parties du véhicule sur lesquelles doit être installée la barre de traction pendant le
remorquage doivent être sufisament dimensionnées. Informez-vous de ce fait dans le
livre de du véhicule ou bien dans un garage si les anneaux de traction conviennent à
l’utilisation des barres de traction.
•Mettez le contact et allumez les feux de position pour le remorquage.
•La barre doit être orienté horizontalement durant le voyage, c.-à.-d. dans le sens des
axes longitudinaux du véhicule. Il est donc éventuellement nécessaire, suivant la
disposition des anneaux de traction, que les deux véhicules ne roulent pas l’un juste
derrière l‘autre.
•Il doit y avoir une visibilité entre les deux véhicules telle qu’il soit possible d’observer
depuis le véhicule tracté les feux de recul et les feux stop du véhicule tractant.
•Il n’est pas acceptable de remorquer des véhicules aux équipements de freinage
défectueux.
•La conduite doit toujours s’adapter aux conditions données de conduite. La vitesse de
conduite ne devrait pas dépasser pour des raisons de sécurité 50 km/h même en cas de
conditions de conduite optimale.
•Il est important d’effectuer les démarrages et les freinages avec la précaution
nécessaire. La barre et les anneaux de traction ne sont pas capables d’éliminer
sûrement les forces de pression et de traction engendrées en cas de freinage brusque.
Montage et fixation:
Fixez les deux crochets d’implantation (1) dans les anneaux de traction sur chaque
véhicule. Enfoncez les deux éléments (2) dans les crochets (1). Disposez le véhicule de telle
manière qu’il soit possible d’équilibrer l’élément central (3). Contrôlez que les deux
goupilles d’implantation soient bien placées.
ATTENTION: Mettez le contact avant de démarrez et contrôlez qu’un drapeau rouge soit
suspendu de manière visible sur la barre centrale.

Barra di trazione di sicurezza

Per la vostra sicurezza bisogna osservare le seguenti condizioni:
•La barra di trazione è adatta per le automobili aventi gli organi di traino correnti e deve
essere posizionata approssimativamente nella stessa altezza.
•Le parti delle automobili sulle quali deve essere posizionata la barra di trazione durante
la trazione, devono essere sufficientemente dimensionate. Occorre, dunque, informarsi
nel libretto di servizio dell‘automobile oppure nell‘auto-officina, se le staffe di trazione
sono adatte per l‘utilizzo della barra di trazione.
Durante la trazione accendere l‘accensione e le luci rosse di segnalazione.
•La barra deve essere posizionata diritta durante il viaggio, cioè in direzione delle assi
longitudinali del veicolo. Secondo il posizionamento delle staffe di trazione è
eventualmente necessario che le automobili non viaggino diritte una dietro l’altra.
•Tra le due automobili deve essere la visibilità per poter vedere bene dal veicolo trainato
i proiettori retromarcia ed i fanali di arresto del veicolo trainante.
•La trazione dei veicoli aventi il sistema dei freni difettoso non è ammissibile.
•Il modo di viaggio deve essere sempre adeguato alle condizioni di circolazione. Per
motivi di sicurezza la velocità non dovrebbe superare 50 km/h anche se le condizioni
di circolazione sono buone.
•La partenza e la frenatura devono essere effettuate con adeguata prudenza. La barra
di trazione e le staffe di trazione non sono in grado durante la frenatura piena di
eliminare le forze di trazione e di pressione che si creano.
Montaggio e fissaggio:
Fissare entrambi i ganci di attacco (1) nelle staffe di trazione su ogni veicolo. Tutti e due
elementi (2) devono essere fissati nei ganci di attacco (1). Posizionare il vostro veicolo in
modo da poter equilibrare l‘elemento centrale (3). Assicurare l‘attacco con la coppiglia di
sicurezza (4). Controllare se entrambe le coppiglie di attacco sono posizionate bene.
ATTENZIONE: Prima della partenza accendere l‘accensione e controllare se è attaccata
in modo visibile la bandierina rossa di sicurezza sulla barra centrale.

Tyč ťažná bezpečnostná

Pre Vašu bezpečnosť je potrebné dodržať nasledujúce body:
Ťažná tyč je vhodná pre osobné vozy so sériovými ťažnými zariadeniami, ktoré
musia byť umiestnené v približne rovnakej výške.
•Časti vozidiel, na ktorých má byť behom vlečenia vozidla umiestnená ťažná tyč,
musia byť dostatočne dimenzované. Informujte sa preto v servisnej knižke
osobného vozu alebo v autoservise, či sú ťažné oká vhodné pre použitie ťažnej tyče.
•Pri vlečení zapnite zapaľovanie a výstražné svetlá.
•Tyč musí byť počas jazdy nasmerovaná rovno, tzn. po smere pozdĺžnych osí vozidla.
Podľa umiestenia ťažných ôk je teda prípadne nutné, aby vozidlá nešli rovno za
sebou.
•Medzi oboma vozidlami musí byť taká viditeľnosť, aby bolo možné z ťahaného
vozidla pozorovať spätné a brzdové svetlá ťažného vozidla.
Vlečenie vozidiel s defektným brzdovým zariadením je neprípustné.
•Spôsob jazdy sa musí vždy prispôsobiť daným dopravným podmienkam. Z
bezpečnostných dôvodov by nemala rýchlosť jazdy ani za dobrých dopravných
podmienok prekročiť 50 km/h.
•Rozjazd a brzdenie je nutné vykonávať s primeranou opatrnosťou. Ťažná tyč a ťažné
oká nie sú schopné pri plnom brzdení bezpečne eliminovať vzniknuté ťažné a
tlakové sily.
Montáž a upevnenie:
Oba úchytné háky (1) upevnite do ťažných ôk na každom vozidle. Obidva prvky (2)
vtlačte do úchytných hákov (1). Umiestnite vozidlo tak, aby bolo možné vyrovnať
centrálny prvok (3). Uchytenie zaistite bezpečnostným kolíkom (4). Skontrolujte, či sú
oba úchytné kolíky správne umiestnené.
POZOR: Pred odjazdom zapnite zapaľovanie a skontrolujte, či visí červená zástavka
viditeľne v prostriedku tyče.

Sicherheitsabschleppstange

Folgende Punkte sind zu Ihrer Sicherheit zu beachten:
Die Abschleppstange ist geeignet für PKW mit serienmäßigen
Abschleppvorrrichtungen,die etwa in einer gleichen Bodenhöhe angebracht sein
müssen.
• Die Teile der Fahrzeuge, an denen die Zugstange während des Schleppvorganges
befestigt werden soll, müssen ausreichend stark dimensoniert sein.Informieren Sie
sich deshalb anhand der Betriebsanleitung des PKW oder in einer Fachwerkstätte,ob
die Abschleppösen für den Einsatz einer Abschleppstange geeignet sind.
•Beim Abschleppen grundsätzlich Zündung einschalten und Warnblinklicht
einschalten.
Die Stange muss während des Fahrens gerade, d.h. in Richtung der
Fahrzeuglängsachsen verlaufen. Je nach Anordnung der Abschleppösen muss also
evtl. versetzt gefahren werden.
•Zwischen den beiden Fahrzeugen müssen die Sichtverhältnisse so sein, dass die Rück-
und Bremsleuchten des Zugfahrzeuges aus dem geschleppten Fahrzeug heraus
beobachtet werden können.
•Das Abschleppen von Fahrzeugen mit defekter Bremsanlage ist nicht zulässig.
Die Fahrweise muss stets dem jeweils vorhandenen Verkehr angepaßt werden. Aus
Sicherheitsgründen sollte selbst unter günstigen Verkehrsverhältnissen nicht über 50
km/h gefahren werden.
Die Anfahr- und Abbremsvorgänge sind mit angemessener Vorsicht durchzuführen.
Die Zugstange und die Abschleppösen sind nicht in der Lage,die bei einer
Vollbremsung auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen.
Montage und Befestigung:
Die beiden Anschlaghaken ( 1) an den Abschleppösen an jedem Fahrzeug anbringen.
Die beiden Elemente (2) in die Anschlaghaken (1) klemmen. Plazieren Sie das
Fahrzeug, um das Zentralelement (3) auszurichten. Sicherungsstift (4) anbringen.
Überprüfen Sie, dass die Anschlagstifte ordnungsgemäß in ihren Lagern sitzen.
ACHTUNG: Vor Abfahrt Zündung einschalten und prüfen, ob die rote Fahne an der
Mittelstange sichtbar hängt.
Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017

Ver el manual de Alpin 73017 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Kits de coche y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Alpin 73017 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Alpin y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Alpin proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Alpin
73017 | 73017
Kit de coche
9002852730174
Español, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Color
Color del productoChrome, Red
Características
Color del productoChrome, Red
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Alpin 73017 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados