Philips Daily Collection HR1559 manual

Philips Daily Collection HR1559
9.4 · 1
PDF manual
 · 4 páginas
Español
manualPhilips Daily Collection HR1559
English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save
the user manual for future reference.
Warning
Do not immerse the motor unit in water nor
rinse it under the tap.
Before you connect the appliance to
the power, make sure that the voltage
indicated on the bottom of the appliance
corresponds to the local power voltage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualied persons in order
to avoid a hazard.
Appliances can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its cord
out of reach of children.
Before you connect the mixer to the mains,
insert the beaters into the mixer.
Switch o the appliance and disconnect it
from the mains if you leave it unattended
and before you assemble, disassemble and
clean it and before changing accessories or
approaching parts that move in use.
Do not touch or insert any object on the
gears of the mixer stand, especially when
the appliance is in use.
Clean the mixer unit, stand and holder with
a moist cloth.
Caution
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that Philips does
not specically recommend. If you use
such accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
This appliance is intended for household
use only.
Do not exceed the quantities and
processing time indicated in the user
manual.
Do not process more than one batch
without interruption. Let the appliance cool
down to room temperature before you
continue processing.
Note
Noise level = 86 dB [A]
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic elds (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientic evidence available today.
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benet from the support that Philips oers, register your product at
www.philips.com/welcome.

3 What’s in the box (Fig. 1)

a Turbo button
Press and hold to reach the maximum speed
b Speed control
: OFF position
: speed setting
c Eject button
Press to release the beaters or dough hooks
d Hole for the beaters and dough hooks
Hole A: for the beaters and dough hooks with gear a
Hole B: for the beaters and dough hooks with gear b (of larger
size)
e Driving bowl
f Mixer stand
g Lever to release the arm of the mixer stand
h Lever to release the mixer
i Mixer unit
j Power cord
k Cord clip
l Two dough hooks
m Two strip beaters

4 Use the appliance (Fig. 2/Fig. 3)

Before the rst use
Before you use the appliance for the rst time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Strip beaters/Dough hooks
Warning
Before you switch on the appliance, lower the beaters into the
ingredients.
Switch on the mixer. Select a proper speed. To avoid splashing, start
mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
6
1
2
3
2
3
5
1
3
4

(MAX)

500 ml
X8
750 g
1000 g
6 min 5
5
5
1-5
2 min
3 min
5 min
720 g
4
5
Tip
Beaters are for whipping egg white, cream. It can also be used for mixing
cake batter, cookies dough, pancake, waes, and pu pastries etc.
Dough hooks are for preparing yeast dough, pasta dough, etc.
Start with speed 1 to prevent splashing. Then slowly increase the
speed.
For best results, use speed 5 for whipping.
Use the Turbo button to get quick access to the maximum speed
Press the spatula against the side of the driving bowl to remove
unmixed ingredients in order to obtain a well-mixed mixture.
You can use the mixer with the stand (g. 2) or without the stand
(g. 3).
For small amount recipe, use the mixer without the stand for the
best result.
After processing large quantity ingredients or processing ingredients
for a long time, let your mixer cool down for two hours before
starting another operation.
You may need to adjust the amount of liquid to form the dough
according to the humidity and temperature condition.

5 Cleaning (Fig. 5)

Caution
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
1 Clean the motor unit with a moist cloth.
2 Clean the beaters, dough hooks, and driving bowl, in warm water
with some washing-up liquid or in a dishwasher.

6 Storage

1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
2 Put the beaters, and dough hooks in the driving bowl.
3 Store the mixer unit, mixer stand, and driving bowl in a dry place away from
direct sunlight or other sources of heat.

7 Guarantee and service

If you have a problem, need service, or need information, see
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaet.
If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug. Gem brugervejledningen til eventuel senere brug.
Advarsel
Motorenheden må ikke kommes i vand eller
skylles under vandhanen.
Før du slutter strøm til apparatet, skal du
kontrollere, at den netspænding, der er
angivet i bunden af apparatet, svarer til den
lokale netspænding.
Hvis netledningen beskadiges, må den
for at undgå enhver risiko kun udskiftes af
producenten, en autoriseret forhandler eller
en tilsvarende kvaliceret fagmand.
Apparater kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici.
Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at forhindre, at børn kan
lege med apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
apparatet og ledningen til apparatet uden
for børns rækkevidde.
Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal
du sætte piskerisene i mixeren.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, når du går fra det, før du
samler det, skiller det ad eller rengør det,
samt før du skifter tilbehør eller kommer
tæt på dele, der bevæger sig under brug og
rengøring.
Undlad at berøre eller indsætte genstande
i tandhjulene på mixer-holderen, især når
apparatet er i brug.
Rengør mixerenheden, stativet og holderen
med en fugtig klud.
Forsigtig
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
anvender en sådan type tilbehør eller dele,
annulleres garantien.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
De angivne mængder og tilberedningstider
i brugervejledningen må ikke overskrides.
Undlad at tilberede mere end én portion
uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til
stuetemperatur, inden du fortsætter.
Bemærk
Støjniveau = 86 dB [A]
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i
henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

3 Pakkens indhold (Fig. 1)

a Turbo-knap
Tryk og hold nede for at øge til den maksimale hastighed
b Hastighedskontrol
: OFF-position
: hastighedsindstilling
c Udløserknap
Tryk for at frigøre piskerisene eller dejkrogene
d Hul til piskerisene og dejkrogene
Hul A: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul a
Hul B: til piskerisene og dejkrogene med tandhjul b (i større
format)
e Roterende skål
f Mixerstativ

HR3745

HR3750

©2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 03066
2
5
4
2
1
9
2
1
11
2
1
10
2
6
1
2
8
7
1
3
g Håndtag til frigørelse af mixerens arm fod
h Håndtag til frigørelse af mixeren
i Mixerenhed
j Netledning
k Ledningsklemme
l To dejkroge
m To båndpiskeris

4 Brug af apparatet (Fig. 2/Fig. 3)

Før første brug
Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele,
der kommer i kontakt med madvarer.
Båndpiskeris/dejkroge
Advarsel
Før du tænder for apparatet, skal du sænke piskerisene ned i
ingredienserne.
Tænd for mixeren. Vælg en passende hastighed. Begynd at mixe ved en
lav hastighed og skift derefter til en højere hastighed for at undgå stænk.
Tip
Piskerisene er til piskning af f.eks. æggehvider og øde. De kan
også bruges til blanding af kage-, småkage-, pandekage-, vael- og
butterdej osv.
Dejkrogene er til gærdej, pastadej osv.
Start med hastighed 1 for at forhindre sprøjt. Øg derefter
hastigheden langsomt.
De bedste resultater for piskning opnås ved hastighed 5.
Brug turboknappen til hurtigt at opnå maksimal hastighed
Tryk dejskraberen mod den roterende skåls side for at fjerne
ublandede ingredienser, så du opnår en ensartet blanding.
Du kan bruge mixeren sammen med stativet (g. 2) eller uden
stativet (g. 3).
Opskrifter med ingredienser i små mængder giver de bedste
resultater, hvis du bruger mixeren uden stativ.
Efter tilberedning af ingredienser i store mængder eller langvarig
tilberedning skal du lade mixeren køle af i to timer, før du tager den i
brug igen.
Du kan være nødt til at justere mængden af væske, du skal bruge til
at forme dejen alt efter luftfugtighed og temperatur.

5 Rengøring (Fig. 5)

Forsigtig
Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud
af stikkontakten.
1 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
2 Vask piskeris, dejkroge og den roterende skål i varmt vand tilsat lidt
opvaskemiddel – eller i opvaskemaskinen.

6 Opbevaring

1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.
2 Placer piskerisene og dejkrogene i den roterende skål.
3 Opbevar mixerenheden, mixerstativet samt den roterende skål på et
tørt sted, hvor ingen af delene udsættes for direkte sollys eller andre
varmekilder.

7 Garanti og service

Hvis du har problemer, har brug for service eller har brug for oplysninger,
kan du gå til www.philips.com/support eller kontakte Philips
Kundecenter. i dit land. Telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide
Guarantee. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du
kontakte din lokale Philips-forhandler.
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
ZH-S 用户手册
ZH-T 使用手冊
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
ES-AR Manual del usuario
FI Käyttöopas
IT Manuale utente
MS Manual pengguna
Deutsch

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in
Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter
ießendem Wasser ab.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die auf
der Unterseite des Geräts angegebene
Spannung mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es vom Hersteller, dessen Kundendienst
oder einer ähnlich qualizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
Dieses Gerät kann von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Gerät spielen.
Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
verwendet werden. Halten Sie das Gerät
und das Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern.
Bevor Sie den Mixer an die
Stromversorgung anschließen, setzen Sie
die Quirle in den Mixer ein.
Schalten Sie das Gerät aus, und trennen
Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie
das Gerät unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie
es zusammensetzen, auseinandernehmen
oder reinigen und bevor Sie Zubehör
austauschen oder Teile anfassen, die sich
bei Gebrauch bewegen.
Berühren Sie nicht das Getriebe der
Mixerbasis, und setzen Sie keine Objekte
in das Getriebe ein, besonders wenn das
Gerät in Gebrauch ist.
Reinigen Sie Mixereinheit, Basis und Gri
mit einem feuchten Tuch.
Vorsicht
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile,
die von Drittherstellern stammen bzw. nicht
von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt.
Überschreiten Sie nicht die in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Mengen
und Verarbeitungszeiten.
Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie
das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
Hinweis
Geräuschpegel: Lc = 86 dB [A]
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Recycling
-
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden
können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und
Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

2 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt hier registrieren: www.philips.com/welcome.

3 Lieferumfang (Abb. 1)

a Turbotaste
Gedrückt halten, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen
b Geschwindigkeitsregler
: Position OFF
: Geschwindigkeitsstufe
c Auswerfentaste
Drücken, um die Quirle oder Knethaken zu entfernen
d Önung für Quirle und Knethaken
Önung A: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad a
Önung B: für Quirle und Knethaken mit Zahnrad b (größer)
e Drehende Schüssel
f Mixerbasis
g Hebel zur Entriegelung des Mixerarms Basis
h Hebel, um den Mixer zu entriegeln
i Mixereinheit
j Netzkabel
k Kabelclip
l Zwei Knetharken
m Zwei Bandquirle
1/2
1
a
b
c
e
d
f
g
h
i
l m
a
b
A
B
k
j

Ver el manual de Philips Daily Collection HR1559 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría batidoras de mano y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Daily Collection HR1559 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Philips
Daily Collection HR1559 | HR1559/40
batidora de mano
8710103766971
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Características
Capacidad del tazón2 L
Longitud del cable1.2 m
Velocidad variableSi
TipoBatidora de varillas
Número de velocidades5
TurboSi
Botón de expulsiónSi
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Base antideslizanteSi
Accesorios aptos para lavavajillasSi
Pantalla incorporadaNo
Molinillo integradoNo
ExprimidorNo
Picador de carneNo
País de origenChina
Mango ergonómicoSi
Color del productoGreen, White
Soporte desmontableSi
Control de energía
Potencia170 W
Voltaje de entrada AC220-240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Material
Material de la cuchillaAcero inoxidable
Material de la carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Contenido del embalaje
Varillas batidorasSi
Ganchos para amasarSi
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips Daily Collection HR1559 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados