TriStar HD-2344 manual

TriStar HD-2344
6.8 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualTriStar HD-2344
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te
voorkomen.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
het laten vervangen door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
stopcontact steekt.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
schok.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
bad, douche, wastafel of andere containers die water bevatten.
Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder
en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij
onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik
van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden
uitgevoerd.
Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek na gebruik
de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een
gevaar presenteert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Voor extra bescherming raden wij aan om in de elektrische groep
waarin de badkamer is opgenomen een aardlekschakelaar te installeren
met een nominale aardlekstroom tijdens bedrijf van niet meer dan 30
mA. Vraag uw installateur om advies.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Warmte schakelaar
2. Föhnkracht schakelaar
3. Diuser
4. Concentrator
5. Koude lucht knop
6. Ionenschakelaar
7. Ionen Indicatielampje
8. Turbo knop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en eventuele accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige doek
Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en een brandende lucht ontstaan.
Dit komt omdat het apparaat nieuw is. Het zal na een aantal minuten
verdwijnen. Dit wil dus niet zeggen dat het apparaat defect is.
Dit apparaat is uitgerust met een thermostaat die het apparaat uitschakelt
als de temperatuur te hoog wordt dit is vaak het gevolg van een gedeeltelijk
geblokkeerde lucht in- en/of uitlaatpoorten. Als de thermostaat het
apparaat uitschakelt, schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Zodra
het apparaat afkoelt, zal de thermostaat automatisch gereset worden en
kunt u het gebruik hervatten. Blokkeer de lucht openingen dus niet tijdens
het gebruik. Periodieke reiniging van de luchtinvoer kap is nodig om goede
prestatie te behouden. Tijdens het gebruik wordt de lucht uitlaat warm
vermijd dus alle contact hiermee.
GEBRUIK
Wikkel hetnetsnoer af en steek de stekker in het stopcontact.
Zethetgewensteaccessoire op de föhn,kunt u kiezentussende
concentratorofdediuser.
Pas de warmte van de lucht aan met de warmte schakelaar.
Pas de föhnkracht aan met de föhnkracht schakelaar.
Door het indrukken vandekoude lucht knopis het mogelijkom de
verwarmingte onderbreken, zodatdelucht kanworden gemengdvoor het
gewenste resultaat.
Schakel nagebruik de föhn uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Laat de föhn afkoelen.
Ionen-functie
De ionen technologie brengt een stroom van negatieve ionen in het haar
die worden aangetrokken door de aanwezige positieve ionen, waardoor
deze worden geneutraliseerd.
De negatieve ionen hebben een onmiddellijk antistatisch en conditionerend
eect. Hierdoor wordt het haar makkelijker hanteerbaar en ziet er zachter,
glanzender en gezonder uit.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
Reinig de lucht aanzuigopening van tijd tot tijd grondig met een jne
borstel.
Rol hetsnoerlosjesop. Zet geenspanning ophet snoerwaarhet in
hetapparaat gaat, omdat dit een kabelbreuk zou kunnen veroorzaken.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en
de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt
voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
ONDERSTEUNING
Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op service.tristar.eu!
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement
agréés an d'éviter un danger.
Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
réparez pas vous-même cet appareil.
Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
ce dernier ne devienne pas entortillé.
L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
liquide an de vous éviter un choc électrique.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de
baignoires, de douches, d'éviers ou de récipients contenant de l'eau.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et au-delà
et des personnes sourant de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si
elles possèdent la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation
de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués pas des
enfants sans surveillance.
Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après
l'utilisation car la proximité de l'eau représente un danger même si
l'appareil est éteint.
Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un appareil de
courant résiduel (RDC) comportant un courant nominal résiduel de
fonctionnement ne dépassant pas 30 mA est recommandé sur le
circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre
installateur.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur de chauage
2. Interrupteur d'alimentation
3. Diuseur
4. Concentrateur
5. Bouton de jet froid
6. Bouton "ion"
7. Voyant lumineux "ion"
8. Bouton de turbo
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
ou le plastique protecteur de l’appareil.
Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chion humide.
Un peu de fumée et une odeur de brûlé peuvent émaner lors de la première
utilisation. Tel est le cas parce que l’appareil est neuf. Cela se dissipera après
quelques minutes. Cela ne signie pas un mauvais fonctionnement et nen
provoquera pas un.
Cet appareil est muni d'un thermostat qui éteindra l'appareil quand la
température devient trop élevée ce qui est souvent le résultat d'une
entrée et/ou d'une expulsion de l'air partiellement bloquée. Quand le
thermostat s'est enclenché, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Une fois
l'appareil refroidi, le thermostat n'est plus actif et vous pouvez reprendre
son utilisation. Ne bloquez pas les aérations lors du fonctionnement. Pour
garantir le maintien des performances, nettoyez régulièrement les entrées
d'aération. Lors du fonctionnement, de l'air chaud s'échappe, évitez son
contact.
UTILISATION
Déroulez le cordon d’alimentation et insérez la che dans la prise.
Mettez l’accessoire requis, vous avez le choix entre un concentrateur ou un
diuseur.
Réglez le niveau de chaleur avec le bouton de chaleur.
Réglez le niveau d'air avec le bouton de puissance.
En appuyant sur le bouton d’air froid, il est possible d’interrompre la
procédure de séchage an que l’air soit mélangé selon les besoins
personnels.
Eteignez le séchoir et retirez le cordon d’alimentation de la prise.
Laissez refroidir les cheveux.
Fonction ionique
La technologie à ions produit un ux d’ions négatifs qui sont attirés par les
ions positifs des cheveux et les neutralisent.
Les ions négatifs ont un eet immédiat antistatique et conditionnant pour
coier plus facilement les cheveux et les détendre, et les laisser plus lisses,
brillants et d’une apparence plus saine.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chion doux un peu
humide pour essuyer les surfaces de l’appareil. Ne pas laisser de l’eau ou
autres liquides pénétrer dans l’appareil.
De temps en temps, nettoyez l’orice d’aspiration d’air avec une petite
brosse.
Ne jamais pendre l’appareil par le cordon. Rangez le cordon enroulé sans
trop serrer. Ne pas appliquer de pression au joint du cordon et de l'appareil,
car le cordon pourrait s'elocher et se casser.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
site Internet de service: www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
d’emploi et lemballage attirent votre attention sur ce sujet important.
Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
des renseignements concernant le centre de Recyclage
SUPPORT
Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur service.
tristar.eu !
SAFETY INSTRUCTIONS
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
yourself.
Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
The user must not leave the device unattended while it is connected to
the supply.
This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
basins or other vessels containing water.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a hazard even when the appliance is
switched o.
For additional protection, the installation of a residual current device
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
installer for advice.
PARTS DESCRIPTION
1. Heating switch
2. Power switch
3. Diuser
4. Concentrator
5. Cold shot button
6. Ion switch
7. Ion indication light
8. Turbo button
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Clean before usetheappliance with a dampcloth.
During rst use there could be some smoke and a burning smell. This
happens because the appliance is new. It will disappear after a few minutes.
This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.
This appliance is equipped with a thermostat that switches o the device
when the temperature gets too high this is often the result of a partially
blocked air inlet and/or exhaust. When the thermostat switched o the
device, turn o the device and allow it to cool down. Once the device is
cooled down, the thermostat will automatically be reset and you can the
resume the use of it. Do not block air vents during use. Periodic cleaning of
the air intake hood is necessary in order to maintain performance. During
use, the hot air exhaust will get hot so avoid all contact with it.
USE
Unwind the power cord and insert the plug into the socket.
Put on the desired accessory, you can choose between a concentrator or a
diuser.
Adjust the heat level with the heat switch.
Adjust the blowing level with the power switch.
By pressing the cold shot button it is possible to interrupt the heating
process so that the air can be mixed according to individual requirements.
Switch o the dryer and remove the power cord out of the socket.
Allow the appliance to cool down.
Ionic function
The ion technology produces a ow of negative ions that are attracted by
the positive ions in the hair and neutralizing them.
The negative ions have an immediate anti-static and conditioning eect,
making the hair more manageable and better aligned, and leaving it
smooth, shiny and healthy looking.
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp
cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to
get into the unit.
Clean the air suction opening from time to time with a ne brush.
Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any
stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray
and break.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
domestic appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
of recollection.
SUPPORT
You can nd all available information and spare parts at service.tristar.eu!
EN

Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi

HD-2344

|
EN INSTRUCTION MANUAL
NL GEBRUIKSAANWIJZING
FR MODE D'EMPLOI
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
ES MANUAL DE USUARIO
PT MANUAL DE UTILIZADOR
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT MANUALE UTENTE
SV BRUKSANVISNING
CS NÁVOD NA POUŽITÍ
SK NÁVOD NA POUŽITIE

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
Kundendienst oder ähnlich qualizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
Gerät nicht selbst.
Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Duschen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit verringertem physischen, sensorischen oder geistigen
Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis
verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen
hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und
die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen mit dem
Gerät nicht spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den
Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, sogar wenn das
Gerät ausgeschaltet wurde.
Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines
Fehlerschutzschalters(RCD)im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt,
dessen Nenn-Fehlerbetriebsstrom 30 mA nicht überschreitet ratsam.
Bitten Sie Ihren Installateur um einen Rat.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Heizschalter
2. Ein/Ausschalter
3. Diusor
4. Konzentrator
5. Kaltstufe
6. Ionenaustauscher
7. Ionen-Anzeigeleuchte
8. Turbotaste
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
Bei Erstinbetriebnahme kann etwas Rauch und Brandgeruch auftreten. Das
liegt daran, dass das Gerät neu ist. Es verschwindet nach ein paar Minuten.
Es ist keine Fehlfunktion und verursacht auch keine.
Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, der das Gerät bei
zu hohen Temperaturen abschaltet. Dies ist häug auf einen teilweise
blockierten Lufteinlass und/oder Luftauslass zurückzuführen. Sobald
der Thermostat das Gerät abgeschaltet hat, schalten Sie das Gerät
aus und lassen es abkühlen. Nach dem Abkühlen des Geräts wird der
Thermostat automatisch zurückgesetzt und Sie können es wieder in
Betrieb nehmen. Die Lüftungsönungen während des Betriebs nicht
blockieren. Die Lufteinlasshaube muss regelmäßig gereinigt werden,
um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Während des Betriebs wird der
Heißluftauslass heiß, daher müssen Sie jeglichen Kontakt vermeiden.
ANWENDUNG
Das Stromkabel abwickeln und den Stecker an einer Steckdose einstecken.
Das gewünschte Zubehör anbringen, Sie können zwischen Düse und
Diusor wählen.
Die Heizstufe mit dem Warmluftschalter einstellen.
Die Gebläsestufe mit dem Ein/Ausschalter einstellen.
Durch Drücken der Kaltlufttaste kann der Heizvorgang unterbrochen
werden, so dass die Luft in Übereinstimmung mit den individuellen
Anforderungen gemischt werden kann.
Den Haartrockner ausschalten und Netzstecker ziehen.
Die Haare abkühlen lassen.
Ionenfunktion
Die Ionentechnologie erzeugt einen Strom negativer Ionen, die von
positiven Ionen im Haar angezogen werden und diese neutralisieren.
Die negativen Ionen wirken sofort antistatisch und verbessernd, so dass die
Haare leichter frisierbar sind und ein weiches, glänzendes und gesundes
Aussehen erhalten.
REINIGUNG UND WARTUNG
Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen,
leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen abwischen. Wasser oder
sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
Die Luftansaugönung ab und zu mit einer feinen Bürste reinigen.
Das Gerät niemals am Kabel aufhängen. Das Kabel für die Aufbewahrung
locker aufwickeln. Das Kabel an der Kabeleinführung nicht spannen, weil es
durchscheuern und brechen kann.
GARANTIE
Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website:
www.service.tristar.eu
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
einer Sammelstelle.
SUPPORT
Sie nden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf service.tristar.eu

ES Manual de usuario

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros,
corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de
cualicación similar su reemplazo.
No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
(*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
aparato.
No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
se enrolle.
Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.
No utilice el dispositivo sin supervisión.
Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
para las funciones para las que se ha diseñado.
Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas,
lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.
Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años y más edad, así como
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas,
o falta de experiencia o conocimientos si han recibido supervisión
o instrucción relacionada con el uso del electrodoméstico de forma
segura y entienden los peligros relacionados. Los niños no deben jugar
con el electrodoméstico. Los niños no llevarán a cabo la limpieza y
mantenimiento del usuario, a menos que estén supervisados.
Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo
después del uso, ya que la proximidad de agua supone un peligro
incluso si el aparato está desconectado.
Para conseguir una protección adicional es aconsejable la instalación
de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente
residual de respuesta asignada que no sobrepase los 30 mA en el
circuito eléctrico que abastece el cuarto de baño. Pida consejo a su
instalador.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Interruptor de calentamiento
2. Interruptor de encendido
3. Difusor
4. Concentrador
5. Botón de chorro frío
6. Interruptor de iones
7. Luz indicadora de iones
8. Botón turbo
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
Durante el primer uso se puede desprender algo de humo y olor a
quemado. Esto se debe a que el aparato es nuevo. Desaparecerá en unos
minutos. Esto no signica que exista una avería, ni provocará ningún
funcionamiento anómalo.
Este aparato está equipado con un termostato que apaga el dispositivo
cuando la temperatura sube mucho, esto a menudo es el resultado de una
entrada y/o escape de aire parcialmente bloqueado. Cuando el termostato
apaga el dispositivo, apague el dispositivo para permitir que se enfríe.
Una vez que se haya enfriado el dispositivo, el termostato se restablecerá
automáticamente y podrá reanudar su uso. No bloquee los respiraderos de
aire durante el uso. Es necesaria una limpieza periódica de la capota de toma
de aire con el n de mantener las prestaciones. Durante el uso, el escape de
aire caliente se pondrá caliente, de modo que debe evitar el contacto con él.
USO
Desenrolle completamente el cable y conecte el enchufe a la red.
Coloque el accesorio deseado, puede elegir entre un condensador o un
difusor.
Ajuste el nivel de calor con el interruptor de calor.
Ajuste el nivel de potencia con el interruptor de potencia.
Si presiona el botón de chorro frío será posible interrumpir el proceso
de calentamiento, de manera que el aire se puede mezclar según las
necesidades individuales.
Apague el secador y saque el enchufe de la toma de corriente.
Deje que el pelo se enfríe.
Función de iones
La tecnología de iones genera un ujo de iones negativos que se ven
atraídos por los iones positivos del cabello y los neutralizan.
Los iones negativos tienen un efecto antiestático y acondicionador
inmediato, que hace que el cabello sea más manejable y tenga un mejor
alineamiento, y dejándolo suave, brillante y con un aspecto saludable.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave,
ligeramente húmedo, para limpiar las supercies del aparato. No permita
que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.
Limpie la apertura de succión de aire de vez en cuando con un cepillo no.
No cuelgue nunca la unidad del cable de alimentación. Guarde el cable de
alimentación enrollado de manera suelta. No ejerza ninguna fuerza sobre la
parte del cable que se introduce en la unidad, ya que esto podría hacer que
se deshilachara y se rompiera.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
(factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
web de servicio: www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
acerca del punto de recogida.
SOPORTE
Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto,
en service.tristar.eu!
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION
DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE
PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
6
7
2
1
5
8
3 4

Ver el manual de TriStar HD-2344 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría secadores de pelo y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre TriStar HD-2344 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el TriStar y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de TriStar proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
TriStar
HD-2344 | HD-2344
secador de pelo
8713016023445
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Control de energía
Potencia2000 W
Desempeño
Función de disparo fríoSi
Función iónicaSi
Número de velocidades2
Ajuste de calefacción3
Diseño
Protección contra sobrecalentamientoSi
Peso y dimensiones
Peso558 g
Empaquetado
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)92 x 260 x 210 mm
Contenido del embalaje
Boquilla concentradora-
Difusor de la boquillaSi
Número de cepillos2
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el TriStar HD-2344 más abajo.

¿Cuál es el peso del TriStar HD-2344?

El TriStar HD-2344 tiene un peso de 558 g.

¿El manual de TriStar HD-2344 está disponible en Español?

Sí, el manual de TriStar HD-2344 está disponible en Español.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados